یکتاس

کربوهیدراتها - آزمایش تشخیص کربوهیدراتها

مونوساکاریدها زیرواحد کربوهیدرات هاست که میتواند کتوز یا آلدوز باشد(حالت حلقوی شده است)اگر کربن آنومری آزاد باشد قند احیایی و اگر درگیر پیوند باشد قند غیراحیایی است. کتوز ها و آلدوزها هردو در حضور ترکیب اسیدی دهیدراته شده اما کتوزها سریعتر از آلدوزها فورفورال تولید و همراه رزروسینول کمپلکس قرمزی تشکیل میدهد. معرف تست Taubar بنزیدین در استیک اسیدگلاسیال است که پنتوز در این مورد قرمز آلبالویی ایجاد میکند. Cu2+ موجود در معرف فهلینگ و Ag+ موجود در محلول یونی در مجاورت قند احیایی رسوب آجری میدهد. آمیلوز رنگ آبی تیره،آمیلوپکتین رنگ ارغوانی و گلیکوژن رنگ قهوه ای مایل به قرمز ایجاد میکند.

سپس محلول الکلی آلفا-نفتول اضافه و در صورت وجود قند واکنش و تشکیل کمپلکس بنفش داریم. در تست Bial پنتوز در حضور اسیدکلریدریک دهیدراته شده و فورفورال ایجاد میشود. در تست مولیش ابتدا H2SO4 (بعنوان معرف مولیش) را به ترکیب موردنظر اضافه میکنند. تست های Taubar و Bial برای شناسایی پنتوز و هگزوز ها از هم بکار میرود. H2SO4 قند را دهیدراته میکند و فورفورال یا مشتقی از آن تشکیل میشود. معرف فهلینگ،سدیم پتاسیم تارتارات-هیدروکسید سدیم-سولفات مس میباشد. درمجاورت یون معرف فهلینگ با ارسنین کمپلکس سبز-آبی ایجاد میکند. در محیط اسیدی قدرت احیایی بیشتری برای احیا مس فراهم میکند.

مونوساکاریدها قدرت احیا کنندگی بیشتری از اسید موجود دارد.

جداسازی مواد آلی

چنانچه آزمایش احیاء قندها در محیط اسید صورت گیرد و مدت زمان حرارت کنترل شود به علت قدرت احیاکنندگی قوی فقط مونوساکاریدها به این تست جواب مثبت می دهند . کربوهیدرات ها به دسته ی بزرگ و بسیار مهمی از ترکیبات طبیعی اطلاق می شوند که حاوی دو گروه عاملی هستند : گروه هیدروکسیل و گروه کربونیل. کربوهیدرات ها در مجاورت اسید های قوی ، آب از دست داده و به فورفورال تبدیل می شوند و سپس با ترکیبات فنول کمپلکس بنفش می دهند. اسید در فاز زیر آب قرار می گیرد و بین دو لایه حلقه ی بنفش رنگی تولید می شود که نشان دهنده ی قند می باشد. ۱)تست مولیش: اسید سولفوریک غلیظ باعث هیدرولیز اتصالات گلیکوزیدی شده، ایجاد مونوساکارید میکند.

سپس از دیواره ی لوله ی آزمایش 3 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به آهستگی وارد لوله ی آزمایش کنید. کربوهیدرات ها در ساختمان گیاهان و جانوران یافت می شوند و وظایف حیاتی متعددی را ایفا می کنند :. -برخی از ترکیبات مهم زیست شناختی و ترکیبات تعیین کننده ی گروه خونی از این مواد تشکیل شده اند. 5 میلی لیتر قند 2 درصد را در یک لوله ی آزمایش تمیز ریخته ، به آن دو قطره معرف مولیش اضافه کنید. کربوهیدرات ها به صورت منو ساکارید ها و دی ساکارید ها و تری ساکارید ها طبقه بندی می شوند. مونوساکارید تولید شده آب خود را از دست میدهد و به فورفورال و مشتقات آن تبدیل میشود. کلیه ی قند ها اعم از اکسید کننده ها یا احیا کننده ها به این تست جواب مثبت می دهند.

وجود گروه های عاملی بسیار قطبی موجب می گردد که فقط در حلال های قطبی حل شوند. این تست برای تشخص مونوساکاریدها از دی ساکاریدهای احیا کننده به کار می رود. این دسته از ترکیبات به راحتی در آب حل می شوند ولی در اتر نا محلول اند. -گلیکوژن و نشاسته ، منبع انرژی سیستم های زنده محسوب می شوند. -سلولوز پیکره ی ساختنامی گیاهان و درختان را تشکیل می دهد.

ميزان و علل مثبت شدن آزمايش مواد احيا كننده در ادرار كودكان زير 14 سال مراجعه كننده و بستري مركز طبي كودكان

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1. میزان و علل مثبت شدن آزمایش مواد احیا کننده در ادرار کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده و بستری مرکز طبی کودکان. میزان و علل مثبت شدن آزمایش مواد احیا کننده در ادرار کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده و بستری مرکز طبی کودکان. میزان و علل مثبت شدن آزمایش مواد احیا کننده در ادرار کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده و بستری مرکز طبی کودکان. شمس صدیقه، جلیلیان فریده، ربانی علی، حقی آشتیانی محمدتقی، زاروی فریبا.

تست فارماکوگنوزی – کربوهیدرات ها

الف) کاراژینان ب) گزانتان ج) آلژین د) اینولین. الف)فروکتوز ب)سلولز ج)گلوکز د)اینولین. الف) لیگنین­ ها ب) لیگنان­ ها ج) نئولیگنان د) ایزولیگنان­ ها. الف)اکالیپتوس ب)شبدر ج)خلنگ د)تاتوره. الف) بالجت ب) واگنر ج) دراژندورف د) مولیش. الف)لوبریکانت ب)پر کننده ج)سوسپانسیون کننده د)باز کننده.

الف)آلکالوئید ب)فلاونوئید ج)ترپنوئید د)کربوهیدرات. الف)صمغ ب)موسیلاژ ج)آگار د)آلکالوئید‌های ایمیدازولی. الف) مولیش ب) اوزازون ج) فهلینگ د) فلوروگلوسینول. الف)آگار ب)گزانتان ج)آلژینات د)دکستران. د)از خانواده نخودیان به‌دست می‌آیند. الف) الکل­ ها ب) آمیدها ج) استرها د) کتون­ ها. الف)قند مان‌ها ب)قند دیژیتوکسوز ج)آلکالوئید‌ها د)ساپونین‌ها.

الف)پیکروتین ب)سانتونین ج)گوسیپول د)پروکامبید. الف)گلوکز ب)فروکتوز ج)اینولین د)دکسترین. الف) پکتین ب) آلرژین ج) باسورین د) اینولین. الف) میوه رازیانه ب) گل پنیرک ج) کلاله زعفران د) برگ بلادون. الف) پنتوزان ب) سلولز ج) همی سلولز د) پکتین. الف) قرمز ب) قهوه­ای ج) سبز د) آبی. الف)برنج ب)سیب زمینی ج)ذرت د)گندم.

گزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌ها

مونوساکاریدها نیز در حضور اسید سولفوریک غلیظ، آب از دست داده و به فورفورال و یا مشتقات آن تبدیل می شوند که در حضور آلفا نفتل(الکل بزنی) کمپلکس بنفش ایجاد میکند. اسید سولفوریک غلیظ باعث هیدرولیز اتصالات گلیکوزیدی(پیوند بین قندها) و تبدیل الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها به مونوساکارید می شوند. ازقند ها در واکنش های زیادی استفاده می شود مثلا در تولید مواد احیا کننده یا ساخت قند 5 کربنه که در ساختار DANو RNA شرکت میکنند. قند ها به صورت مونو ساکارید ، دی ساکارید و پلی ساکارید در بدن دیده می شوند که واحد ساختاری همه آنها مونوساکارید می باشد. قندها یکی از مهم ترین منابع تولید انرژی در بدن هستند و اولین منبع بدن برای تولید انرژی در بدن است.

مهمترین قندی که در بدن مورد استفاده قرار می گیرد گلوکز است که به شکل آلفا دی گلوکز شناخته می شود. کربو هیدرات ها ترکیبات آلدهیدی یا کتونی هستند که دارای چند گروه هیدروکسیل نیز می باشند. 2 تا 3 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به آرامی و از جدار لوله به آن اضافه کنید. 2% را در یک لوله آزمایش بریزید(تمام قندها به این تست پاسخ مثبت میدهند). یک تست عمومی برای تشخیص وجود کربوهیدرات ها در یک محلول می باشد. ATP یک ترکیب مشتق شده از قندها است که به فرم فسفریله درآمده است.

منبع

+ نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1400ساعت 18:54 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 3

طبقه اجتماعی - طبقه اجتماعی معاویه

بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شیعه در دوران حکومت معاویه 60-41 ق

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

درس فقه نظام سیاسی استاد شیخ محسن اراکی

و بعد خوشان مسلط بر امر شدند و چون دیدند پایگاه درست و حسابی ندارند، به شرفای عرب و رئسای قبایل به بهانه‌های مختلف امتیاز دادند و جاهلیت قدیم و بافت اجتماعی سابق که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم با آن مبارزه کرده بود را دوباره برگرداندند؛ اما به اسم اسلام برگرداندند یعنی جزئی از اسلام و دین شد؛ لذا کار حضرت امیر علیه السلام بسیار دشوار شد و این از عظمت ایشان است که وقتی حکومت را در دست گرفت تلاش کرد که به مرّ عدل عمل کند. و لم يلتمسوا إلا دنيا زائلة عنهم كأن قد فارقوها و ليسألن يوم القيامة أ للدنيا أرادوا أم لله عملوا و أما ما ذكرت من بذل الأموال و اصطناع الرجال فإنه لا يسعنا أن نؤتي اِمرَأً من الفي‌ء أكثر من حقه و قد قال الله سبحانه و تعالى و قوله الحق‌ ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّ ه وَ اللَّ ه مَعَ الصَّابِرِينَ‌﴾ [15].

روش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نیز در سلطه بر جهان همین بوده و هر کجا که می‌رفتند به اقلیّتی امتیاز می‌دادند و این اقلیّت را به جان آن اکثریت می‌انداختند؛ لذا کشورهایی را که بر آنها سلطه پیدا کردند، معمولا کشورهایی هستند که در فقر ماندند و تنها کسانی که در این کشورها به مال و منالی رسیدند همان صاحبان جایگاه‌ها و پایگاه‌های اجتماعی بودند. و گاهی این غنائم را حضرت به مصلحتی به بعضی از مقاتلین بیشتر می‌داد، مثل غزوه حنین که حضرت غنائم جنگی را اختصاص داد به تازه مسلمان‌ها، و انصار گله کردند که حضرت سخرانی کردند و فرمودند: آیا شما راضی نمی‌شوید که اینانی که غنائم را بردند، شتر و گاو و گوسفند ببرند و شما محمد صلی الله علیه وآله وسلم را با خودتان ببرید؟ و آنها گفتند: رضینا رضینا.

امتیازخواهی را حتی بر اساس سوابق دینی حتی بر اساس جهاد که در قرآن هم بیان شده که مجاهدین برتر از قائدین هستند: « ﴿فَضَّلَ اَللّٰ ه اَلْمُجٰا ه دِينَ عَلَى اَلْقٰاعِدِينَ﴾ [22] ، [حضرت با امتیاز خواهی بر اساس اینها مخالفت کردند] زیرا مجاهدین اجر عظیم الهی و اخروی دارند و این تفضیل شامل تقسیم بیت‌المال نمی‌شود. در اینجا نیز به حضرت اعتراض کردند که چرا شما به عجمان به اندازه عربانِ تیره و تباردار می‌دهی؟ حضرت چوب باریکی را بین دو انگشت خود قرار داد و فرمود به اندازه این چوب باریک در قرآن کریم ندیدم که برای فرزندان اسماعیل که شما عرب‌ها هستید بر فرزندان اسحاق که عرب نیستند، خدای متعال هیچ رجحانی قائل شود.

نگاهي به تاثير نظام مالياتي بر شورش غريب شاه

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1. پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان), [online] 53 (دوره جدید)(4 (پیاپی 36) ), pp. پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان), 53 (دوره جدید)(4 (پیاپی 36) ), 177-194. پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان).

تعامل طبقات اجتماعی ایران عهد ساسانی با اعراب مسلمان در فتح ایران

موضِع بازرگانان که از طبقات نسبتاً مهم دوره ساسانیان به شمار می آمدند و نقش مهمی را در تجارت ایفا می کردند نیز چندان روشن نیست، ولی از آن جا که آن ها در امور نظامی نقشی نداشتند به نظر می رسد که آنان هم به هنگام حمله اعراب، همانند کشاورزان و صنعت گران در انتظار آینده و وضعی که پیش خواهد آمد بودند و حوادث بعدی نشان داد که نه تنها بازرگانان از حمله اعراب متضرّر نشدند، بلکه بعد از مدتی که آتش جنگ فرو نشست و آرامش به قلمرو ساسانیان تحت حکومت مسلمانان بازگشت با توجه به قلمرو وسیع امپراتوری اسلامی که از چین تا اقیانوس اطلس امتداد داشت بازرگانان موقع گذشته خود را حفظ نمودند، زیرا آن ها با تجربه و سرمایه ای که داشتند به زودی شریان بازرگانی مسلمانان را به دست گرفتند.

اما یزگرد اصرار به جنگ داشت، و «رستم که نسبت به جنگ با اعراب بی اراده شده بود نتوانست از نیروی فرماندهی که لایق وی بود، استفاده نماید و بالاتر از این حتی جان خود را نیز نتوانست حفظ کند و همین که سایبانش را باد برد برای مصون ماندن از تابش خورشید به پناه بار چهار پایی رفت و عربی او را شناخت و وی را کشت و به تعاقب کشته شدن رستم، سپاه ایران منهزم گشت و بعضی دیگر از فرماندهان مشهور، از جمله جالینوس، شهریار بن کنارا، فرزند هربذ، فرخان اهوازی و خشر سوم همدانی کشته شدند و گروهی نیز از جمله هرمزان، اهود، زادبن بهیش و قارن63 فرار کردند»64 و صحنه را برای پیشروی مسلمانان خالی گذاشتند.

از آن جا که اعراب مسلمان به امور نظامی و سیاسی سرگرم بودند به نظر نمی رسد که برای بازرگانان موانع چندانی ایجاد کرده باشند و آن ها را از فعالیت های بازرگانی باز داشته باشند، به ویژه هنگامی که به واسطه ثروت های فراوانی که در نتیجه غنام جنگی متوجه آن ها شده بود و آن ها به زندگی نسبتاً تجملی روی آورده بودند و نیازشان به پارچه های حریر و زربافت جواهر و دیگر تجملات رو به فزونی گذاشته بود و کشاورزان صنعت گر به تولید انبوه انواع محصولات و کالاها پرداخته بودند، بازرگانان عاملی بودند که نیاز مسلمانان را از اقصا نقاط تأمین می کردند و از این رو، سود زیادی نصیب آن ها می شد.

منبع

+ نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1400ساعت 12:45 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

بهداشت روانی - نقش بهداشت روانی در ثبات خانواده

گزارش خبری از برگزاری کارگاه آموزشی نقش بهداشت روانی در ...

وی افزود : از اینرو لازم دانستیم با برگزاری این کارگاه آموزشی ،خانواده‌ها با آگاهی و کسب اطلاعات لازم در زمینه شیوه‌های صحیح مهارتهای زندگی مثل کنترل و مدیریت استرس ، برنامه ریزی برای زندگی ، مدیریت اقتصادی خانواده ، مدیریت ارتباطات برون خانوادگی ، کنترل هیجانات ، آموزشهای مربوط به اجرای قاطعیت و جرات‌مندی به تامین بهداشت روانی افراد خانواده مبادرت ورزند. به عنوان مثال کودکی که همواره دیده است والدین او در مقابل ناملایمات زندگی با پرخاشگری و منازعه برخورد می‌کنند با احتمال بسیار بیشتری همین روش را در مسائل مربوط به خود در خانواده و حتی در بیرون از خانواده بکار خواهد بست.

معاون فرهنگی اجتماعی منطقه هفت از برگزاری کارگاه آموزشی نقش بهداشت روانی در ثبات خانواده خبرداد وگفت : این کارگاه روز یکشنبه 30/7/91 ساعت 30/9 بصورت رایگان در سرای محله شهدای کوی آل صافی برگزار خواهدشد. وی در خصوص مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در بهداشت روانی خانواده گفت:لازم است تک تک اعضا خانواده با مهارتهای لازم برای زندگی آشنا شوند. پدران و مادران که فاقد مهارتهای مفید زندگی هستند با عدم تامین الگوی مناسب برای فرزندان مشکلاتی را برای آنها فراهم می‌کنند. والدین در خانواده نقش مهمی در ترویج استفاده از مهارتهای سالم زندگی دارند.

رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان

هم چنین با اجرای ANCOVA و کنترل اثر متغیر سن والدین مبتلایان به اختلال اضطرابی در عامل با وجدان بودن (07/9=F و 003/0=P) و صفات هیجان خواهی (80/4=F و 03/0=P)، توفیق گرایی (33/8=F و 004/0=P)، خویشتن داری (66/4=F و032/0=P) و احتیاط در تصمیم گیری (6/9=F و 002/0=P) و مبتلایان به اختلال رفتار آشفته در صفات افسردگی (01/6=F و 051/0=P)، تخیل (15/4=F و 043/0=P) و اعتماد (29/9=F و 002/0=P) و مبتلایان به اختلال نقص توجه بیش­فعالی در صفات افسردگی (76/3=F و 054/0=P) و اعتماد (32/5=F و 022/0=P) و مبتلایان به اختلال خلقی در صفات نظم و ترتیب (31/5=F و 02/0=P) و عامل باوجدان بودن (48/5=F و 020/0=P) با افراد غیرمبتلا در گروه خود تفاوت معنی داری داشتند.

کوستا و مک کری[5] در الگوی نظری پیشنهادی خود برای پنج عامل اصلی علاوه بر قایل بودن به یک مبنای زیستی (تفاوت های رفتاری مربوط به پنج عامل به عواملی مانند ژن ها و ساختار مغز مرتبط است) می گویند این عوامل در طول زندگی بر سازه های مختلفی چون خود پنداره، باورهای خودکارآمدی و ویژگی های مربوط به سازگاری چون نگرش ها و اهداف شخصی، اثر گذاشته و انتخاب ها و تصمیم های فرد را تحت تاثیر قرار می دهند (3). وی در مطالعه ی دیگری که با در نظر گرفتن همبودی اختلال نافرمانی مقابله جویانه[7] و اختلال سلوک[8] با اختلال نقص­ توجه بیش­فعالی انجام داد، دریافت که در مقایسه با گروه بدون تشخیص، والدین پسرانی که نافرمانی و یا اختلال سلوک را به طور هم زمان با اختلال نقص­ توجه بیش­فعالی داشتند، در مقیاس شخصیت نئو توافق پذیری پایین، روان­آزرده­خویی[9] بالا و اضطراب از خود نشان می دادند.

3/74 درصد همراهان بیماران را مادران تشکیل می دادند که بر اساس شواهد مندرج در پرونده­ی درمانی کودکان وگزارش والدین در تکمیل پرسش نامه ی جمعیت­شناختی 7/19 درصد این افراد از سابقه ی اختلال­های اضطرابی (با انواع زیر مجموعه ی آن بر اساس معیارهای چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی) و 2/2 درصد از سابقه ی اختلال افسردگی با سطوح مختلف شکایت داشتند. پرسش نامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت نئو که از جمله ابزارهای مورد استفاده در حوزه ی شخصیت به شمار می رود یک آزمون شخصیتی با دو فرم (بلند 240 سئوالی و کوتاه 60 سئوالی) است که پنج زمینه ی اصلی شخصیت را مورد ارزیابی قرار می دهد که شامل روان آزرده خویی (N)، برون گرایی[15] (E)، انعطاف پذیری یا گشودگی در برابر تجربه[16] (O)، توافق پذیری[17] (A) و باوجدان بودن (C) می­باشند.

سلامت روان بانوان، از عوامل مهم ثبات و پایداری خانواده و جامعه است

لیلا پورذوالفقار، کارشناس مسؤول واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با اذعان به این مطلب، تصریح کرد: زنان، اگرچه نسبت به مردان طول عمر بیشتری دارند، اما در مقایسه با مردان، بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات روانی، مانند: افسردگی، اضطراب و نگرانی قرار دارند، که همین عامل، اهمیت مراقبت و مواظبت بر سلامت روان بانوان، توسط خود این افراد، سایر اعضای خانواده و مراکز فعال در سلامت روان را دو چندان می کند. پورذوالفقار، کمک کردن به دیگران، و دنبال کردن اهداف بزرگ در زندگی را راهکاری دیگر در ارتقای سلامت روان دانست و گفت: افرادی که مدام در حال گِله و شکایت، و ابراز نگرانی و ناراحتی از زندگی خود هستند، نسبت به افرادی که به ادامه زندگی امیدوار هستند و در برابر مشکلات زندگی مقاومت می کنند، بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار دارند.

این کارشناس روانشناسی با اشاره به اینکه مطابق مطالعات انجام شده، بانوانی که فعالیت های ورزشی منظمی دارند، کمتر دچار افسردگی می شوند؛ افزود: متعهد بودن به ازدواج، می تواند تا حد زیادی در سلامت روان موثر باشد و کاهش محسوسی در سطح افسردگی را به همراه داشته باشد. اختلالات روانی در بانوان می تواند بار سنگینی بر فرد و جامعه تحمیل کند و با توجه به نقش های مختلف این گروه از جامعه، تحت عناوین: همسر، مادر و مراقب خانواده، این افراد، بیشتر در معرض آسیب های روانی قرار دارند.

منبع

+ نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1400ساعت 6:37 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

قوس الکتریکی - الکترودها در جوش قوس الکتریکی

جوشکاری قوس الکتریکی

سر دیگر ماشین جوش به قطعه کار مورد جوشکاری یا به میز کار متصل می‌شود که با تماس الکترود با قطعه کار، در مدار جریان برق اتصال کوتاه حاصل شده و جریان زیادی از طریق الکترود - قوس قطعه مورد جوشکاری - کابل برگشت، به طرف ماشین جوشکاری عبور می‌کند. در قوس الكتریکی نيروهای مختلفی مانند نيروی الكترومغناطيسی و نيروی هيدرودينامیکی (در اثر وجود میدان الکترومغناطیسی و حركت گازها در ستون قوس) وجود دارند كه باعث مي‌شوند مذاب از الكترود جدا شده و به قطعه كار منتقل شود. مقاومت الکتریکی زیاد قوس، حرارت فوق العاده‌ای تولید می‌نماید که باعث ذوب الکترود و لبه‌های دو قطعه فلز جوش شونده و در هم آمیختن آن‌ها می‌شود و بدین ترتیب اتصال دو قطعه را وسیله جوشکاری فراهم می‌سازد.

در ستون قوس جوشکاری چون الكترو‌ن‌ها از قطب منفی به قطب مثبت منتقل مي‌شوند، بنابراین برخورد الكترو‌ن‌ها به قطب مثبت باعث توليد حرارت می‌شود از این رو در قطب مثبت گرمای بيشتري توزيع مي‌شود. با این شرایط مي‌توان گفت در مركز قوس مقداری بخار فلز نیز تشکیل می‌شود که در تماس با الكترو‌ن‌های جاری در ستون قوس باعث يونيزه شدن اتم‌های فلزی مي‌شود و به آن پلاسمای فلزی می‌گویند. از انرژی گرمایی حاصله در حالت فوق فقط ۷۰% تا ۶۰% در قوس الکتریک مشاهده شده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاری شده و بقیه آن یعنی ۳۰% تا ۴۰% بصورت تلفات گرمایی به محیط اطراف منتشر می‌شود.

جوشکاری قوسی فلزی محافظت شده، فرآیندی با بیشترین کاربرد به ویژه برای جوش‌های کوتاه در پروسه تولید، نگهداری و تعمیرات بوده، همچنین برای ساختارهای کارگاهی مناسب می‌باشد. دمای قوس در فرآیند جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن تا حدود ۲۰۰۰۰ درجه سانتيگراد و در فرآیند جوشکاری قوس با الكترود روپو‌ش‌دار تا حدود ۶۰۰۰ درجه سانتيگراد می‌رسد. اشعه ماوراء بنفش یکی ديگر از اشعه‌هایی است كه از قوس ساطع می‌شود و با توجه به انرژی زیاد آن نسبت به اشعه‌های دیگر بیشترین صدمه را به بافت‌های بدن وارد می‌کند. از طرف دیگر پوشش الكترود نيز مقداری گاز و بخارات سمی توليد می‌كند كه هم برای جوشكار و هم برای كسانی كه در كارگا‌ه‌های جوشكاری كار می‌كنند زيا‌نبار است.

جوشکاری با قوس الکتریکی

هم چنین در صورت آلوده بودن قطعه كار به رنگ يا بتونه و يا ناخالصی‌های ديگر بخاراتی توليد می‌شود كه برای انسان زيا‌ن آور است؛ از طرف دیگر پوشش الكترود نيز مقداری گاز و بخارات سمی توليد می‌كند كه هم برای جوشكار و هم برای كسانی كه در كارگا‌ه‌های جوشكاری كار می‌كنند زيا‌نبار است. مغز فلزی الكترودهای روپوش دار از جنس متفاوت و در ابعاد مختلف ساخته می‌شوند و دارای دسته‌بندیهای متنوعی از نظر مواد تشکیل دهنده پوشش هستند که برای جوشكاری فلزات و آلیاژهای مختلف در وضعیت‌های متفاوت جوشکاری توليد و در بسته‌بند‌یهای گوناگون به بازار عرضه می‌شو‌د. همچنین انتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب (‌+ یا -‌) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از ۴۰ درجه باشد بایستی حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد.

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً یک درز V شکل با زاویه کمتر از ۴۰ درجه با ضخامت زیاد حداکثر با قطر اینچ که معادل ۲ میلیمتر است برای ردیف اول گرده جوش استفاده میشود، تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید. وظيفه روپوش الكترود ايجاد فضای گازی مناسب در قوس و اطراف آن است، به طور‌ی که در اثر ذوب یا تجزیه شدن از طریق تشکیل فضای گازی یونیزه ضمن کمک به تشکیل و پایداری قوس، حوضچه مذاب، قوس و نوک الکترود را نیز از آسيب در مقابل اتمسفر مصون سازد. در قوس الكتریکی نيروهایی مختلفی مانند نيروی الكترومغناطيسی و نيروی هيدرودينامیکی (در اثر وجود میدان الکترومغناطیسی و حركت گازها در ستون قوس) وجود دارند كه باعث مي‌شوند مذاب از الكترود جدا شده و به قطعه كار منتقل شود.

در ستون قوس جوشکاری چون الكترو‌ن‌ها از قطب منفی به قطب مثبت منتقل مي‌شوند، بنابراین برخورد الكترو‌ن‌ها به قطب مثبت باعث توليد حرارت می‌شود از این رو در قطب مثبت گرمای بيشتري توزيع مي‌شود. شیوه انتقال فلز مذاب از نوك الکترود مصرفی به طرف حوضچه مذاب در سطح قطعه کار در فرآیندها یمختلف جوشکاری قوسی به حالت‌های مختلفی صورت می‌گیرد که بستگی به نوع گاز محافظ، شدت جریان و ولتاژ دارد. با این شرایط مي‌توان گفت در مركز قوس مقداری بخار فلز نیز تشکیل می‌شود که در تماس با الكترو‌ن‌های جاری در ستون قوس باعث يونيزه شدن اتم‌های فلزی مي‌شود و به آن پلاسمای فلزی می‌گویند.

جوشکاری با قوس الکتریکی

ولتاژ مدار باز دستگاه های جوشکاری در محدوده 50 تا 80 ولت است ولی در بعضی از دستگاه های جوشکاری پیشرفته، به منظور افزایش ایمنی پس از قطع عمل جوشکاری ولتاژ دوسر کابل به طور اتومات در حد بسیار پایینی قرار می گیرد تا هنگام تعویض الکترود برای جوشکار کمترین احتمال شوک الکتریکی وجود نداشته باشد. با وجود یونیزه شدن فضای بین الکترود و کار، باز هم مقاومت الکتریکی زیادی در این منطقه وجود دارد و همین مقاومت سبب تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی می شود و حرارت زیادی در حدود 6000 – 5000 درجه سانتیگرادایجاد می گردد که می تواد در زمان کوتاهی فلزات را به دمای ذوب برساند.

همانطور که میدانید جریان الکتریکی عبارت است از حرکت الکترونها در یک هادی و برای الکترونها درون هادی فشار الکتریکی لازم است و در صورتی که اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد، جریان نیز وجود دارد. در جوشکاری با قوس الکتریکی حرارت لازم برای ذوب لبه های مورد اتصال و مفتول پرکننده درز (الکترود) از طریق ایجاد و برقراری قوس الکتریکی بین الکترود و فلز مورد جوشکاری تامین می شود. چنانچه قطب های ( منفی و مثبت ) تغییر نکنند و به عبارت دیگر، جهت جریان همیشه ثابت باشد و الکترونها فقط در یک جهت حرکت کنند، جریان را جریان مستقیم یا DC نامند. در صورتی که جریان ثابت نباشد و به عبارت دیگر، الکترونها نخست در یک جهت جریان یابند و بعد جهت خود را عوض کرده و عکس جهت قبلی سیر کنند، آن را جریان متناوب AC می نامند.

عوامل موثر در برقراری و تشکیل قوس الکتریکی و ایجاد حرارت عبارتند از: اختلاف پتانسیل دو سر قطب، شدت جریان و مقاومت الکتریکی بین دو قطب که به آنها می پردازیم. انرژی شیمیایی: جوشکاری با شعله گاز، جوشکاری ترمیت جوشکاری الکتریکی: جوشکاری با قوس الکتریکی ( قوس و الکترود – قوس با گاز محافظ. برای جوشکاریهایی که سرعت جوشکاری در اولویت است و همچنین الکترودهایی که دارای روپوش دیر ذوب تر هستند، از قطب معکوس استفاده می کنیم. جرقه هایی که در شمع اتومبیل زده می شود تا مخلوط هوا و سوخت در سیلندر اتومبیل محترق شوند، با استفاده از ولتاژ بالا تحقق می یابد. زیرا کار با ولتاژ بیشتر احتمال خطر شوک الکتریکی دارد، از سوی دیگر برقراری و پایداری قوس الکتریکی با ولتاژهای کم دشوار است.

Hom.ir

همچنین انتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب (‌+ یا -‌) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از ۴۰ درجه باشد بایستی حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً یک درز V شکل با زاویه کمتر از ۴۰ درجه با ضخامت زیاد حداکثر با قطر اینچ که معادل ۲ میلیمتر است برای ردیف اول گرده جوش استفاده میشود، تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید. بایستی توجه داشت که همیشه قطر الکترود از ضخامت فلز جوشکاری کمتر باشد هر چند که در بعضی از کارخانجات تولیدی، عده‌ای از جوشکاران الکترود با ضخامت بیشتر از ضخامت فلز را به کار می‌برند.

جوشکاری قوسی (arc welding) یک روش جوشکاری است که از یک منبع تغذیه جوشکاری (welding power supply) برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود (electrode) و ماده پایه و ذوب کردن فلزات در محل جوش استفاده می‌کند. از انرژی گرمائی حاصله در حالت فوق فقط ۷۰% تا ۶۰% در قوس الکتریک مشاهده شده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاری شده و بقیه آن یعنی ۳۰% تا ۴۰% بصورت تلفات گرمائی به محیط اطراف منتشر می‌شود. دمای حاصله از قوس الکتریکی به نوع الکترودهای آن نیز وابسته است بطوری که در قوس الکتریکی با الکترودهای ذغالی تا ۳۲۰۰ درجه سانتیگراد در کاتد و تا ۳۹۰۰ در آند حرارت وجود دارد. در قوس الکتریکی گرما و انرژی نورانی در مکان‌های مختلف یکسان نبوده بطوری که تقریباً ۴۳% از حرارت در آند و تقریباً ۳۶% در کاتد و ۲۱% بقیه بصورت قوس ظاهر می‌شود.

از آنجائی‌که قطعات مختلف شرایط مختلفی از قبیل جنس، شکل و ابعاد دارند روش‌های جوشکاری نیز متنوع است تا بتواند نیازهای مختلفی را فراهم نماید. چنانچه از الکترود با قطر زیادتر استفاده شود مقداری تفاله در جوش باقی خواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. جوشکاری قوسی یک فرآیند جوشکاری است که در آن حرارت به وسیله یک قوس الکتریکی بین یک الکترود و قطعه کار به وجود می‌آید. دمای حاصله در آند و کاتد برای الکترودهای فلزی حدود‌ ۲۴۰۰ درجه سانتیگراد تا ۲۶۰۰ درجه تخمین زده شده است. ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الکترون بین دو الکترود که در نتیجه آن حرارت تولید می‌شود.

جوشکاری با قوس الکتریکی

مغز فلزی الكترودهای روپوش دار از جنس متفاوت و در ابعاد مختلف ساخته می‌شوند و دارای دسته‌بندیهای متنوعی از نظر مواد تشکیل دهنده پوشش هستند که برای جوشكاری فلزات و آلیاژهای مختلف در وضعیت‌های متفاوت جوشکاری توليد و در بسته‌بند‌یهای گوناگون به بازار عرضه می‌شو‌د. همچنین انتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب (‌+ یا -‌) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از ۴۰ درجه باشد بایستی حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. در این شرایط درجه حرارت در مرکز شعله بین 6000 تا 7000 درجه سانتیگراد می باشد از انرژی گرمائی حاصله در حالت فوق فقط 70% تا 60% در قوس الکتریک مشاهده گردیده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاری شده و بقیه آن یعنی 30% تا 40% بصورت تلفات گرمائی به محیط اطراف منتشر می گردد.

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً یک درز V شکل با زاویه کمتر از ۴۰ درجه با ضخامت زیاد حداکثر با قطر اینچ که معادل ۲ میلیمتر است برای ردیف اول گرده جوش استفاده میشود، تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید. وظيفه روپوش الكترود ايجاد فضای گازی مناسب در قوس و اطراف آن است، به طور‌ی که در اثر ذوب یا تجزیه شدن از طریق تشکیل فضای گازی یونیزه ضمن کمک به تشکیل و پایداری قوس، حوضچه مذاب، قوس و نوک الکترود را نیز از آسيب در مقابل اتمسفر مصون سازد. در قوس الكتریکی نيروهایی مختلفی مانند نيروی الكترومغناطيسی و نيروی هيدرودينامیکی (در اثر وجود میدان الکترومغناطیسی و حركت گازها در ستون قوس) وجود دارند كه باعث مي‌شوند مذاب از الكترود جدا شده و به قطعه كار منتقل شود.

در ستون قوس جوشکاری چون الكترو‌ن‌ها از قطب منفی به قطب مثبت منتقل مي‌شوند، بنابراین برخورد الكترو‌ن‌ها به قطب مثبت باعث توليد حرارت می‌شود از این رو در قطب مثبت گرمای بيشتري توزيع مي‌شود. با این شرایط مي‌توان گفت در مركز قوس مقداری بخار فلز نیز تشکیل می‌شود که در تماس با الكترو‌ن‌های جاری در ستون قوس باعث يونيزه شدن اتم‌های فلزی مي‌شود و به آن پلاسمای فلزی می‌گویند. یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الکترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می شود.

جوش قوس الکتریکی

این روش بسیار تمیزتر است ، زیرا سرباره ای ایجاد نمی کند ، و آن را برای کارهای جوشکاری در جایی که ظاهر اهمیت دارد و همچنین مواد نازک نیز ایده آل است اما همانطور که اشاره شد روش انجام آن سخت است. استفاده از این روش جوشکاری قوس الکتریکی در جوشکاری انواع متریال های فولادهای کربنی، فولادهای کم آلیاژ ، فولادهای زنگ نزن یا استنلس استیل ، آلیاژهای آلومینیم ، فلز مس و متریال نیکل. در این روش جوشکاری قوس الکتریکی از گازهای یونیزه شده و الکترودهایی استفاده می شود که جتهای پلاسمائی داغ با هدف منطقه جوش ایجاد می کنند. الکترودها قابلبیت دی اکسید کننده دارند که از اکسیداسیون جلوگیری می کنند ، بنابراین می توانید با این روش چندین لایه را جوش دهید.

SMAW یکی از ساده ترین ، قدیمی ترین و سازگارترین روش های جوش قوس الکتریکی است که باعث محبوبیت بسیار زیادی می شود. انواع مختلفی از روش های جوش قوس الکتریکی در دنیا وجود دارد که در زیر مروری بر آنها خواهیم داشت. جوشکاری GTAW یا TIG ، اغلب به عنوان سخت ترین نوع جوشکاری قوس الکتریکی شناخته میشود. در این نوع جوشکاری قوس الکتریکی از الکترودهای لوله ای پر از شار استفاده می شود. جوشکاری GMAW یا MIG قوس را با گاز مانند آرگون یا هلیوم یا مخلوط گاز محافظت می کند. این تکنیک به طور معمول در کار خط لوله ، کشتی سازی و ساخت و ساز استفاده می شود. جوشکاری قوس الکتریکی SAW با یک شار دانه ای کار می کند که در هنگام جوشکاری :.

از آنجا که جت ها بسیار داغ هستند ، این روش برای جوش های باریک و عمیق است. ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. درک عمیق از فیزیک قوس برای جوشکار از اهمیت بسیار کمی برخوردار است اما با توجه به پیچیدگی فرمول ها و خواص مکانیکی دانستن کلیات آن الزامی نیست ولی برخی از دانش جوش قوس الکتریکی در مورد خصوصیات عمومی آن می توانند مفید باشند. قوس نه تنها گرمای لازم برای ذوب شدن الکترود و فلز پایه را تأمین می کند ، بلکه در شرایط خاص باید وسیله ای را نیز برای انتقال فلز مذاب از نوک الکترود به کار فراهم کند. یک کاتد با بار منفی و یک آند با بار مثبت باعث ایجاد گرمای شدید قوس جوشکاری می شود ( ایجاد دما حدود 3600 درجه سانتی گراد ).

جوش قوس الکتریکی چیست ؟

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. جوش کاری زیر پودری نوع دیگری از جوشکاری با قوس الکتریکی است که دراین فرآیند نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی قرار گرفته و قوس در زیر ان مسیر جوشکاری تشکیل می شود این پودر از ترکیبات اهک , سیلیس , اکسید منگنز , کلسیم فلئورید همچنین با ترکیبات دیگر برای جلوگیری از اکسید شدن انجام می پذیرد و در زمان مذاب شدن پودر خاصیت رسانایی پیدا می کند. جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار که جوش برق نیز نام دارد نوعی فرآیند جوشکاری دستس است که از یک میله فلزی پوشش دار با عنوان الکترود برای عبور جریان الکتریکی استفاده می شود این عمل باعث ایجاد قوس الکتریکی بین قطعه و انتهای الکترود کار شده , ابر گازی و روکش مذاب انتهای الکترود را پوشانده و آن را محافظت می کند.

انتخاب الکترود مناسب برای عملیات جوشکاری به دو نوع حالت درز جوش و قطب بستگی دارد به عنوان مثال در درزی V شکل با درزی تا 40 درجه به همراه ضخامت زیاد با قطر 2 میل , مورد مصرف در ردیف اول می باشد ولی استفاده الکترود با قطر بیشتر , کیفیت جوش کم می شود و باید به توجه نمود که قطر الکترود از ضخامت فلز جوشکاری کمتر باشد. جوشکاری با گاز محافظ بدین گونه است که برای برقراری قوس الکتریکی بین سیم جوش و قطعه کار ,حوضچه جوش با گاز یب اثر حفظ می شود این روش نیز به دو شکال اتوماتیک و نیمه اتوماتیک انجام می پذیرد از آلیاژ های قابل جوشکاری در این نوع مس , نیکل , آلیاز های آلومینیوم و فولاد ضد زنگ می باشد.

این نوع جوشکاری نوعی فرآیند جوشکاری قوسی است که قوس توسط الکترود تندگدستی با حوضچه مذاب ایجاد می شود در این نوع سرباره ای وجود نداشته و الکترود و قطعه با گاز محافظ پر کننده پوشش داده می شود. و پس از ایجاد جریان برق مابین الکترود و قطعه لایه ای ضخیم ناحیه ذوب را می پوشاند.

منبع

+ نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1400ساعت 0:28 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 3

عمرو بن جموح - مسلمان شدن عمرو بن جموح

تاريخ اديان و مذاهب جهان 3

من بر مى گردم و شما نيز بر گرديد)) سپاه بر گشتند و مردم مكه آن را جيش ‍ السويق (سپاه آرد گندم يا جو) ناميدند و مى گفتند: شما رفتيد آردها را بخوريد (آرد آذوقه سپاه بوده است كه از مكه بردند و جوالهاى خالى را بر گرداندند و همين ))) (13) در اين سال مادر امام على بن ابيطالب عليه السلام ((فاطمه بنت اسد)) در گذشت. روزى كه زيد را براى دار زدن آورده بود، ابوسفيان خطاب به زيد گفت : تو را به خدائى كه به او ايمان دارى سوگند مى دهم آيا مى خواهى كه محمد (صلى الله عليه و آله ) به جاى تو كشته شود و تو آزاد شوى ؟ زيد كه در پاى چوبه دار ايستاده بود، گفت : من هرگز راضى نمى شوم محمد (صلى الله عليه و آله ) آسيبى ببيند.

آنان مناسب ديدند كه : حال ابوطالب در قيد حيات نيست و محمد صلى الله عليه و آله حامى و ياورى ندارد تا به خون خواهى او اقدام كند، بهتر است هر كدام از خانواده هاى قريش ، فردى را ماءمور قتل محمد صلى الله عليه و آله كند، تا به صورت گروهى ، شبانه بر او بتازد و كارش را بسازند. با اين كه ماه حرام بود و دستور قتل نداشتند، همين كه براى اولين بار گروهى از قريش را در تيررس خود ديدند، خاطره شكنجه ها و تبعيدها آنان را چنان به خشم آورد كه ريئس كاروان ، عمرو بن خضرمى ، را با تير زدند و كالاها را با دو اسير به مدينه آوردند. احزاب متحد ده هزار نفر گرد آورده بودند و كليه امكانات خود را در حمله به مدينه و پايان دادن به نهضت اسلام به كار گرفته بودند پيامبر به مشورت با اصحاب خود پرداخت سلمان فارسى پيشنهاد كرد تا براى دفاع از شهر مدينه ، خندقى پيرامون شهر حفر شود.

دفاع جوانمردانه اميرالمؤ منين عليه السلام از حوادث ديگر غزوه احد محاصره پيامبر اسلام بود: پس از شايعه قتل محمد توسط مشركان و فرار مسلمانان و تجديد نيرو و حمله دشمن ، پيامبر همچنان استوار در عرصه فرماندهى ايستاده بود. مورخان در رابطه با حوادث غزوه احد از قهرمانيهاى ابودجانه ياد كرده اند: گويند قبل از آغاز نبرد احد، پيامبر شمشيرى بدست گرفت و گفت : كيست كه حق اين شمشير را ادا كند؟ گروهى برخاستند، ولى حضرت از دادن شمشير به آنان خوددارى كرد. در اين نبرد همان طور كه گفته شد، حمزه عموى پيامبر كه 57 سال داشت ، شهيد گرديد و هند جگر خوار همسر ابوسفيان غلام وحشى خود را واداشت تا از پشت وى را با نيزه بزند و پس از فرو نشستن غبار جنگ ، سينه حمزه را شكافته و قلب وى را جويد.

منبع

+ نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1400ساعت 18:21 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

استان ایلام - دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

منبع

+ نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1400ساعت 12:12 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

علوم اسلامی - خانه علوم اسلامی

پیش ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

مأموریت اصلی حوزه ایجاد سازمانی منسجم، اثرگذار، جریان ساز در فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تربیت نیروی دانشگاهی (دانشجو و استاد) تراز انقلاب اسلامی با شاخصه‌های: آگاه و مأنوس به متون و معارف اسلامی با محوریت قرآن کریم، مُهذَّب و اخلاق مدار، دغدغه‌مند به اسلامی سازی علوم، توانمند در دفاع از معارف دینی، برخوردار از مهارت‌های مرتبط با اهداف حوزه، بهره‌مند از فهم تمدنی نسبت دانشگاه و انقلاب اسلامی، توانمند در فعالیت‌های تشکیلاتی و جریان ساز، اثرگذار علمی و فرهنگی در راستای فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سطح دانشگاه و جامعه است. حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان جریانی مستمر از مقطع اول (ویژه دانشجویان کارشناسی شامل 39 واحد درسی)، مقطع دوم (ویژه دانشجویان ارشد و دکتری پیش از آزمون جامع) و مقطع سوم (ویژه اساتید دانشگاه) است که هرچند سیر واحدی را دنبال می‌نماید اما درعین‌ حال دارای بسته‌های متمایز در هر یک از این سه مقطع است.

8- اثرگذار علمی و فرهنگی در راستای فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سطح دانشگاه و جامعه. تربیت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در مقطع کارشناسی با سطح اول شاخصه‌های زیر:. 1- آگاه و مأنوس به متون و معارف اسلامی با محوریت قرآن کریم. آشنایی با هندسه نظام فکری و اعتقادی اسلام و سیر اندیشه اسلامی از توحید و ولایت تا حکومت و تمدن اسلامی و نقشه معارف اسلامی شامل نظامات اعتقادی، تربیتی، حکومتی و تمدنی و همچنین آشنایی با اندیشه های معارض و توانمند در دفاع از باورهای اعتقادی و تحکیم نظام فکری با تاکید بر قرآن محوری در مباحث و آشنایی با متون اصیل حدیثی. مأموریت‌شناسی، مسأله‌شناسی، عرصه‌شناسی و شناخت اصول ، قواعد و فنون جهاد فرهنگی و آشنایی با مهارت‌های تبلیغ ، تبیین و ارتباط مؤثر و نیز مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص نقش دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در پیگیری آرمان دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی.

نظام آموزشی و تربیتی مقطع اول به منظور آشنایی معرفت‌جویان با نظام اندیشه دینی و کسب مهارت‌های جهاد با نفس و تاثیرگذاری علمی فرهنگی و انجام رسالت الهی در قبال اسلام و انقلاب اجرا می شود و شامل کلان موضوعات ذیل می باشد:. شناخت مبانی اخلاقی اسلام و تربیت نیروی مهذب و راه‌های سلوک فردی و اجتماعی و کسب روح جمعی و حرکت کاروانی همگام با سیر معنوی فردی.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) | نورسافت

» متن قرآن کریم با قابلیت جست‌وجو در آیات، به همراه ترجمه: فارسی، اردو و انگلیسی. » ارائه 5 نسخه از نهج البلاغه و اتصال آن به 31 ترجمه فارسی و زبان‌‌های دیگر. هرآنچه برای تحقیق و پژوهش پیرامون سخنان حضرت علی علیه السلام مورد نیاز شماست. » ارائه اشعار و زیارت نامه های خاص معصومان (علیهم السلام) به همراه پخش صوت. هرآنچه برای تحقیق و پژوهش در سیره اهل بیت علیهم السلام مورد نیاز شماست. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار.

مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. مـشاهدۀ صفحه نــرم‌افــزار اجرای آنـلایـن نــرم‌افــزار. » ارائه چند دوره لغت‌نامه معتبر با قابلیت جست‌وجو و ارتباط با متن.

» بخش نگارخانه، شامل مقتل‌خوانی، زیارت‌نامه، مداحی، سخنرانی و. » ارائه ۳۱ جلد كتاب رجالی، ۵۵ جلد كتاب حدیثی و ۲۹ جلد لغت‌ نامه. » ارائه چند دوره لغت‌نامه، از جمله لسان العرب و فرهنگ ابجدی. فرهنگ جامع روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام. هرآنچه برای تحقیق و پژوهش در حوزه طب سنتی اسلامی مورد نیاز شماست. » اتصال بیش از ۲۳۰ عنوان کتاب به درختواره معصومان (علیهم السلام). » نمایش متن كتاب معجم رجال الحدیث با امكان تمایز عناوین و اعلام. » ارائه ۴۳۱ عنوان کتاب در ۱۱۵۳ جلد، شامل منابع روایی شیعه. » متن 101 عنوان کتاب درباره امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا.

» قابلیت جست‌وجو در متن کتب، نمایه‌ها، نقشه‌ها و تصاویر.

ظرفیت‌شناسی فقه اسلامی برای تولید علوم انسانی

به بیان دیگر، بکارگیری عنوان استکشافی، از آن جهت است که به دنبال حصول علم به حقیقتی از هستی هستیم، در نتیجه، تلاش ما ماهیتی اکتشافی پیدا می کند و اکتشاف یک حقیقت هستی، به روشی علم‌آور نیازمند است، در حالی که در علم استنباطی، به دنبال دست‏یابی به حجت هستیم، هر چند این حجت در موارد بسیار، متضمن علم به واقع (یعنی حکم تشریع شده) نباشد. به دلیل آنکه این واقع اعتباری، از نصوص حاکی از آن به دست می‌آید، به حکم عقل، این علم در چارچوب گفتمان «طاعت مبتنی بر حجت» قرار گرفته است، به همین دلیل، روش آن عمدتا بر «قواعد عقلایی فهم نص» تکیه دارد، و اصولا نمی‌تواند از غیر این روش بهره برگیرد؛ مگر در مواردی که امکان رجوع به عقل باشد یا نص صریح وجود داشته باشد.

مثل اعتبار یک روح تشریعی از سوی شارع برای مجموعه‌ای از احکام؛ به این معنا که این احکام به گونه‌ای نظم و انتظام یافته‌اند که آن روح را در برداشته باشند و بر اساس آن انسجام یابند؛ یا همچون اعتبار اهدافی خاص برای احکامی خاص، به این معنا که این احکام به گونه‌ای چینش و تنظیم یافته‌اند که این اهداف را تامین کنند. مثلا اگر بخواهیم جامعه‌شناسی به معنای شناخت حققیت جامعه و سنن حاکم بر آن را بنا کنیم، باید آن را در زمره علوم استکشافی قرار دهیم؛ زیرا می‌خواهیم به گزاره‏هایی از این قبیل بپردازیم که: اسلام، هستی مستقل برای جامعه قائل است یا نه؟ برای جایگاه‏های اجتماعی چه نقش واقعی قائل است؟ و….

یکی اینکه نباید فقه را به حوزه‌ها و محدوده های علوم استکشافی تعمیم دهیم، بلکه اگر می‏خواهیم دیدگاه‏های دین را در آن حوزه بفهمیم باید علومی استکشافی را در آن حوزه ها بر پایه دین تاسیس کنیم، نه آنکه دستان یک علم اعتباری را در حوزه‌هایی که در آنها باید به دنبال کشف حقیقت بود، باز کنیم. نباید منشا تفاوت علم استنباطی و استکشافی را در آموزه‌ای که به دریافت آن نائل می‏شویم، دید؛ زیرا در هر دو به دنبال دست‌یابی به یک واقعیت هستیم؛ با این تفاوت که در یکی به دنبال کشف حقیقتی در هستی و در دیگری به دنبال اعتباری هستیم که صدور آن از سوی شارع، یک واقعیت است. یک علمی که علوم دیگر را قوام دهد و وحدتی به آن ببخشد ولی این علم وجود ندارد؛ از طرفی ما داریم فقه‌های اجتماعی را شکل می‌دهیم، اما این فقه‌های اجتماعی بدون وساطت فقه الاجتماع درحال شکل گرفتن است، البته فقه الاجتماع هم باید مسبوق به علم الاجتماع باشد.

منبع

+ نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1400ساعت 6:03 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 4

ماهیت انسان - انواع سوال درباره ماهیت انسان

امیدان حضور جوان

هر گاه همانند بعضی از نظریه پردازان (نظیر روانکاوان) فرض کنیم رویدادهایی که در دوران خردسالی و کودکی رخ می‌دهند، در شکل گیری شخصیت نقش به سزائی دارند و در نتیجه معتقد شویم که رشد بعدی افراد تاثیر چندانی بر شخصیتشان ندارد، آن موقع با یک نظریه گذشته‌نگر همدل شده‌ایم. این سوالهای بنیادی را می‌توان حول شش موضوعی بنیادی « اراده آزاد یا جبرگرایی ، وراثت محیط ، گذشته یا حال ، بی همتایی یا جهان شمولی ، تعادل جویی یا رشد و خوش بینی یا بدبینی » جمع کرد. آیا ماهیت انسان بی همتا است یا جهان شمول (Uniqueness or Universality) است؟ شخصیت یک فرد را می‌توان چنان بی همتا در نظر گرفت که هر عمل یا سخن وی ، همتا یا معادلی در دیگران نداشته باشد.

دیگران (شعرا ، فلاسفه ، هنرمندان و …) همواره به بیانی دیگر به این سوالها پاسخ می‌دهند و در کنار آن نظریه پردازان شخصیت نیز به این مباحث جدل برانگیز پرداخته‌اند. اراده آزاد یا جبرگرایی اولین موضوع اساسی که به برداشتی از ماهیت انسان مربوط می‌شود، اختلاف نظر پایدار بین اراده (اختیار) یا جبرگرایی (Free Will or Determinism) است. نگاه اجمالی یکی از جنبه‌های بسیار مهم و با اهمیت نظریات شخصیت (Personality Theoris) تصور یا برداشتی از ماهیت انسان است که بوسیله هر نظریه پرداز مطرح می‌شود. در مقابل دیدگاههایی وجود دارند که بی همتایی را می‌پذیرند، ولی آن را در الگوهای کلی رفتاری تفسیر می‌کنند که در یک فرهنگ معین کم و بیش جهان شمول است.

بدین ترتیب ، مقایسه یک فرد با افراد دیگر بی معنی خواهد بود و نظریه‌های شخصیت که مدعی تعیین شخصیت و رفتار اکثر انسانها هستند، بی اعتبار خواهند بود. این موضوعات چارچوبهایی هستند که به کمک آنها نظریه پردازان خودشان و دیگران را ادراک (Perception) می‌کنند و بر اساس آنها نظریه‌های خود را بنا می‌نهند. این بدان معنی است که شخصیت می‌تواند تحت تاثیر رویدادها و تجربه‌های زمان حال شخص و حتی آرزوها و اهداف آینده قرار داشته باشد. هر نظریه پرداز برداشتی از ماهیت انسان دارد که به تعدادی از سوالهای بنیادی مربوط به سرشت انسان مربوط می‌شود. دیدگاههای مخالف نیز وجود دارند که می‌گویند شخصیت مستقل از گذشته است.

نظریه‏هایى در باب انسان

مؤلف محترم ده متفکر را برمى‏گزیند: افلاطون و ارسطو را در زمینه فلسفه؛ آکوئیناس را در زمینه کلام و دین؛ هیوم را به خاطر اینکه رساله‏اى درباره طبیعت انسان (A Treatise of Human Nature) نوشت؛ هابز را براى تأثیر افکارش در بنانهادن در «علم نفس» و «علم اجتماع» که کتاب‏هاى او در این زمینه یکى لویاتان است و دیگرى درباره شهروندى؛1 داروین را به سبب ارائه نظریه «تکامل انواع» و این‏که بر شرایط بیرونى در ساخت ماهیت انسان بسیار تأکید مى‏کرد؛ نیچه را به این علت که در نقطه مقابل داروین بر تأثیر شرایط درونى «اراده تعلق یافته به قدرت (will to power)» انگشت مى‏گذاشت و از این رهگذر به نظریه ابرمرد رسید؛2 مارکس از بُعد جامعه‏شناسى؛ فروید را از جنبه روان‏شناسى؛ و سرانجام ویتگنشتاین را در زمینه زبان.

موجودیت استدلال فلسفى بر این فرض استوار است که ما ممکن است درباره مهمترین مسائل در مواجهه با انسان بر خطا یا صواب باشیم؛ ج) یورش بردن بر عقل به حکم آنکه باید از عقل استفاده کند محکوم است؛ د) اگر حتى بپذیریم انسان حیوان عاقل است، نباید جائزالخطا بودن او را نادیده بگیریم؛ ه ) زمانى که انسان در باب انسان مى‏اندیشد نمى‏تواند بى‏طرف باشد، زیرا در اینجا داور و ناظر با آنچه مورد نظر داورى است یکى مى‏باشد؛ ح) هر موضعى که ما در پاسخ به این پرسشها بگیریم بسیارى از استلزامات عمیق دینى را به دنبال خود مى‏آورد؛ ط) هیچ نظریه سیاسى، اجتماعى و فرهنگى نمى‏تواند نسبت به ماهیت انسان بى‏تفاوت باشد.

رابطه ماهیت انسان با جامعه چگونه است؟ تا چه اندازه به جامعه وابسته‏ایم؟ آیا انسان بالطبع اجتماعى است که براى مصلحت اجتماع و کمک به دیگران از پاره‏اى خواسته‏هاى خود صرف‏نظر مى‏کند؟ مدنیت چگونه با خلق و خوى‏هاى حیوانى سازگار مى‏افتد؟ ابزار سیاست تا چه اندازه در ماهیت انسان اثر مى‏گذارد؟ مؤلف معتقد است اگرچه بحث درباره ماهیت انسان با واقعیتهاى علمى ارتباط دارد، اما اصل اینکه «انسان چیست؟» یک بحث فلسفى است؛ زیرا وقتى مى‏خواهیم به این سؤال جواب بدهیم به ناچار باید دیدگاههاى عامى را که از طریق استدلالهاى عقلى فراهم آمده است، عرضه کنیم. اگر ما با انسان‏هاى گذشته در هیچ‏وجهى احساس اشتراک نداشته باشیم، چه دلیلى دارد که به تاریخ و گذشته انسان بپردازیم؟ هم‏چنین این تصور که مى‏توان ده متفکر را، از افلاطون تا ویتگنشتاین و از کشورها و فرهنگ‏هاى مختلف انتخاب کرد، که وقتى در باب انسان مى‏نویسند درباره موضوعى واحد قلم مى‏زنند، بیانگر این است که چیزى به نام ماهیت انسان باید وجود داشته باشد.

چیستی انسان شناسی

البته مراد از شناخت، شناخت سطحی، به این صورت که بداند وجود دارد و باید زندگی کند، نیست؛ چرا که حیوانات هم از چنین شناختی برخوردارند، بلکه مراد، شناخت عمیق نسبت به خود است، به این معنا که علاوه بر علم به هستی خود و لزوم زندگی انسانی، علم به خالق خود و کمال و سعادت و راه وصول به آن هم داشته باشد، و بداند زندگی بدون فضیلت و معرفت و خداشناسی ارزشی ندارد و باید زندگی او همیشه توأم با تعقل و تفکر و اندیشه باشد (امین زاده، 1372، 10) چرا که مَثَل انسان در این زندگی مثل بازرگانی است که با سرمایه خود داد و ستد می­کند و فقط در صورتی می­تواند به سود بالایی دست یابد که ارزش سرمایه و کالایی را که خرید و فروش می­کند به خوبی بشناسد، و گرنه ممکن است در مدت زمان اندکی نه تنها سودی کسب نکند بلکه اصل سرمایه خود را نیز از دست داده و زیانکار گردد.

به عنوان مثال اگر ما منکر وجود سرشت مشترک بین انسان­ها شویم از آنجا که در این فرض، انسان یا حیوانی پیچیده خواهد بود که با توسعه علوم حیوانی می­توان به شناخت قوانین حاکم بر انسان­ها و رفتار و روابط آنها دست یافت و یا این­که هر انسانی موجودی منحصر به فرد و با دنیایی متفاوت از انسان­های دیگر تلقی می­شود که در این صورت، نمی­توان با بررسی یک نمونه یا نمونه­هایی از آن و کشف قوانین حاکم بر هر یک به قانونی عام و فراگیر نسبت به دیگر انسان­ها دست یافت و در نتیجه علوم انسانی به مفهوم رایج آن بی­معنی خواهد بود. پاره­ای از اشکالات در انسان­شناسی­های تجربی و فلسفی و عرفانی باعث شده که بهترین راه برای شناخت انسان، روش دینی و وحیانی باشد، چراکه حقیقت انسان، همانند کتابی است که نیازمند شرح است و شارح این کتاب هم کسی جز مصنف آن یعنی پروردگار آفریننده آن نمی­تواند باشد و خداوند سبحان هم حقیقت انسان را به وسیله انبیاء و اولیاء و فرشتگان خود شرح کرده است و با بیان این که آدمی از کجا آمده، به کجا می­رود و در چه راهی گام برمی­دارد، او را با خویشتن، با آفریدگار، با گذشته، حال و آینده­اش آشنا کرده است.

ذات انسان از کجا سرچشمه گرفته و تأثیرات آن در رفتار آدمی ...

و از طرف دیگر سرمایه انسان ها در طینت یا مقدمات مادی، یکسان نیست، بعضی به جهت تدیّن یا عدم تدین والدین و اجداد، حلال زاده یا حرام زاده بودن، شیری که مادر داده، پولی که پدر خرج کرده، دعای دیگران و بسیاری امور مادی و فرا مادی دیگر، از جهت مادی و تعلقات دنیوی، استعداد بیشتری برای پی گیری و گوش دادن به کلام فطرت و روحشان دارند و بعضی کمتر، و بر عکس، افکار و امیالشان بیشتر در جهت مسائل مادی، بدنی و دنیوی است. چون از یک جهت بنابر ادله دینی، همه ی انسان ها در فطرت، مشترک اند «کل مولود یولد علی الفطرة» و فطرت نیز انسان را به مقولاتی خاص دعوت می کند، مثل ادراک وجود خدا، وجود و حیاتی بی نهایت و همچنین تعلق به بعضی زیبایی ها، گرایش های اخلاقی، میل به تقدیس و کمال طبیعی.

حال، اوست که با اراده و اختیارش، میل فطری را برمی گزیند و یا میل شهوی و مادی را و هر چه از یکی از این ها تبعیت کند، سنخیتش در آن مسیر بیشتر می شود، آن مسیر را زیباتر می بیند و بعداً راحت تر و با میل بیشتر، آن راه را ادامه می دهد، چه فطرت و چه شهوت. در تعریف نفس گفته اند: نفس جوهر روحانی است که به ذات خود زنده است و چون قرین و هم نشین جسمی از اجسام گشت آن را مانند خود می نماید، مانند صورت آتش که جوهری سوزان است که اگر آن را در کنار جسمی از اجسام قرار دهی، آن جسم را هم مانند خود داغ می نماید. طبق دیدگاه حکمت متعالیه، ذوات ابتدا به صورت جمعی وجود داشته، سپس با تکون مادی تشخص می یابند و از این به بعد به صورت فردی باقی می مانند.

آنچه که افکار و دانش من، هیجانات و احساسات من و به تبع آنها، اعمال و رفتار من را سازمان می دهد، می تواند در این چهار علت تقسیم گردد: 1. اما آن چه مهم است این است که کار ذاتیات در انسان، به نحو مقتضی است، نه علیت تامه و صد در صد، به نحوی که باعث جبر و مانع اختیار گردد. طینت به معنای خمیره، سرشت و طبع است، «طین» مبدأ وجود و زندگی مادی انسان است، اما مبدأ زندگی معنوی و روحانی آدمی، روح اوست. ذات واژه ای است که کاربرد های مختلفی دارد گاهی در فلسفه از اصل ماهیت، به ذات و از اجزای ماهیت، به ذاتی تعبیر آورده می شود. افکار و انگیزه های اوست، افکار و دانش من، نیازها و هیجانات من را می سازند و هیجانات من، اعم از محبت، ترس، غم، غضب و.

منبع

+ نوشته شده در سه شنبه 28 دی 1400ساعت 23:54 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

سنگهای آهکی - طبقه بندی سنگهای آهکی توسط دانهام

آشنایی با سنگ های کربناته و رده بندی سنگ های آهکی

اتصال در هنگام رسوبگذاری در اثر رشد جاندارانی از قبیل مرجانها و رویش پوسته‌های فرامینیفرها بر روی یکدیگر ، تشکیل لامیناسیونها بر خلاف نیروی جاذبه ، مانند استراماتولیتها و وجود حفره‌ها و تونلهای کوچک و بزرگی که در کف آنها رسوبگذاری صورت گرفته و شکافهای آنها توسط مواد آلی یا شبه آلی پر شده است مانند تونلهای کوچک و بزرگی که در ریفهای مرجانی دیده می‌شود. عواملی که باعث باقیماندن یا از بین رفتن این گونه دانه‌های رسوبی می‌شوند عبارتند از : نوع سنگ منشا ، فاصله یا فضای بین اجزای تشکیل دهنده ، نوع هوازدگی ، عوامل موثر در هنگام حمل و نقل ، هوازدگی (تجزیه شیمیایی) بعد از عمل رسوبگذاری و فشارهایی که در هنگام سیمانی شدن به آنها وارد می‌شود.

از آنجایی که فراوانترین سنگهای رسوبی، سنگهای آهکی هسند و چون کانیهای اصلی تشکیل دهنده این سنگها معمولا از نوع کلسیت، آراگونیت و دولومیت می باشد و در بعضی از سنگهای آهکی مقادیر ناچیزی آنکریت و سیدریت مشاهده می‌شود، لذا در این مبحث بیشتر به بررسی این کانیها می پردازیم. برای طبقه‌بندی دقیقتر ذرات علاوه بر اندازه ذرات تشکیل دهنده سنگهای کربناته می‌توان از اختصاصات دیگری از قبیل نوع طبقه‌بندی و غیره استفاده کرد و آنها را بطور دقیقتر نامگذاری نمود به عنوان مثال سنگ آهک دانه ریز با لامیناسیون. فرمول شیمیایی سیدریت، FeCo۳ می باشد، آهن دو ظرفیتی معمولا در کانی دولومیت وجود دارد، اما در بعضی موارد، نظیر سنگ آهکهایی که با سنگ آهنهای سیدریتی همراه می باشند، آهن دو ظرفیتی به شکل لوزیهای سیدریتی پراکنده ای یافت می شود.

در واقع منشا رسوبها یا از عمل تخریب موادی است که قبلا وجود داشته و پس از به حرکت در آوردن در اثر نیروی جاذبه ته نشین شده است و یا نتیجه فعل و انفعالات فیزیکو شیمیایی محیط رسوبی است و یا از اثر موجودات زنده حاصل شده است. خرده سنگهایی که از ماسه سنگهای با سیمان کلسیتی سرچشمه گرفته‌اند، ممکن است بر اثر انحلال سیمان به قطعات کوچکتر تبدیل شوند و با سیمان آنها از بین رفته و کانیهای موجود در خرده سنگ به صورت آزاد در محیط رها گردد. با استفاده از مقاطع نازک و مطالعه آنها به توسط میکروسکوپ پلاریزان می‌توان انواع کوارتز را بر اساس نوع خاموش ، انکلوزیون و مقدار ذرات پلی‌کریستالین موجود در سنگ را ، که در رابطه با منشا آنهاست، تعیین نمود.

آشنایی با سنگ های کربناته و رده بندی سنگ های آهکی

اتصال در هنگام رسوبگذاری در اثر رشد جاندارانی از قبیل مرجانها و رویش پوسته های فرامینیفرها بر روی یکدیگر ، تشکیل لامیناسیونها بر خلاف نیروی جاذبه ، مانند استراماتولیتها و وجود حفره ها و تونلهای کوچک و بزرگی که در کف آنها رسوبگذاری صورت گرفته و شکافهای آنها توسط مواد آلی یا شبه آلی پر شده است مانند تونلهای کوچک و بزرگی که در ریفهای مرجانی دیده می شود. عواملی که باعث باقیماندن یا از بین رفتن این گونه دانه های رسوبی می شوند عبارتند از : نوع سنگ منشا ، فاصله یا فضای بین اجزای تشکیل دهنده ، نوع هوازدگی ، عوامل موثر در هنگام حمل و نقل ، هوازدگی (تجزیه شیمیایی) بعد از عمل رسوبگذاری و فشارهایی که در هنگام سیمانی شدن به آنها وارد می شود.

از آنجایی که فراوانترین سنگهای رسوبی، سنگهای آهکی هسند و چون کانیهای اصلی تشکیل دهنده این سنگها معمولا از نوع کلسیت، آراگونیت و دولومیت می باشد و در بعضی از سنگهای آهکی مقادیر ناچیزی آنکریت و سیدریت مشاهده می شود، لذا در این مبحث بیشتر به بررسی این کانیها می پردازیم. برای طبقه بندی دقیقتر ذرات علاوه بر اندازه ذرات تشکیل دهنده سنگهای کربناته می توان از اختصاصات دیگری از قبیل نوع طبقه بندی و غیره استفاده کرد و آنها را بطور دقیقتر نامگذاری نمود به عنوان مثال سنگ آهک دانه ریز با لامیناسیون. فرمول شیمیایی سیدریت، FeCo۳ می باشد، آهن دو ظرفیتی معمولا در کانی دولومیت وجود دارد، اما در بعضی موارد، نظیر سنگ آهکهایی که با سنگ آهنهای سیدریتی همراه می باشند، آهن دو ظرفیتی به شکل لوزیهای سیدریتی پراکنده ای یافت می شود.

در واقع منشا رسوبها یا از عمل تخریب موادی است که قبلا وجود داشته و پس از به حرکت در آوردن در اثر نیروی جاذبه ته نشین شده است و یا نتیجه فعل و انفعالات فیزیکو شیمیایی محیط رسوبی است و یا از اثر موجودات زنده حاصل شده است. خرده سنگهایی که از ماسه سنگهای با سیمان کلسیتی سرچشمه گرفته اند، ممکن است بر اثر انحلال سیمان به قطعات کوچکتر تبدیل شوند و با سیمان آنها از بین رفته و کانیهای موجود در خرده سنگ به صورت آزاد در محیط رها گردد. با استفاده از مقاطع نازک و مطالعه آنها به توسط میکروسکوپ پلاریزان می توان انواع کوارتز را بر اساس نوع خاموش ، انکلوزیون و مقدار ذرات پلی کریستالین موجود در سنگ را ، که در رابطه با منشا آنهاست، تعیین نمود.

منبع

+ نوشته شده در سه شنبه 28 دی 1400ساعت 17:46 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 3

اعداد مختلط - رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط

دانشکده علوم ریاضی

نام درس: ساختمان داده‌ها ‌؛ شماره درس: ۲۲۸۲۲ تعداد واحد: ۴؛ پیش نیاز: برنامه نویسی پیشرفته و ریاضیات گسسته مفاهیم کلی، رابطه بین ساختمان داده‌ها و الگوریتم، ساختمانهای ایستا، مروری بر آرایه‌ها، ماتریس‌ها ‚ ماتریسهای خلوت ‚ نمایش آرایه‌ها، ساختمانهای نیمه ایستا، مروری بر انباره‌ها و صف‌ها، ‌ کاربرد آن‌ها (محاسبه عبارت جبری)، ساختمانهای پویا، لیست‌ها پیوندی، خطی، حلقوی، با پیوند مضاعف، چند پیوندی، روش نمایش و کاربرد لیست‌های پیوندی، الگوریتم‌های بازگشتی، درخت‌ها و پیمایش آن‌ها، مروری بر درخت دودوئی و نمایش آن، تبدیل درخته به درخت دودوئی، پیمایش پیش‌ ترتیب و میان ترتیب و پس ترتیب، کاربرد درخت‌ها، انواع درخت‌ها (درخت تصمیم گیری، درخت جستجو، ‌درخت بازی و غیره).

ریز مواد: آشنایی با آماره‌ها، فرم‌های درجه دوم از متغیرهای تصادفی و توزیع‌های آن‌ها، ماتریس‌های واریان و کوواریانس، رگرسیون خطی یک متغیره و چند متغیره، براورد پارامتر‌ها و آزمون‌های فرض برای مدل با رتبه کامل، روش‌های کمترین مربعات و حداکثر احتمال، براورد پارامتر‌ها و آزمون‌های فرض برای مدل با رتبهٔ ناکامل، سنجش کیفیت رگرسیون، مدل‌های قطعی و مقایسهٔ آن‌ها با مدل‌های تصادفی، مدل‌های رگرسیون با متغیرهای مجازی، اندرکنش در رگرسیون، تحلیل‌های واریانس یک طرفه و دو طرفه و کوواریانس، پیش بینی بر اساس رگرسیون خطی، آشنایی با روش‌های رگرسیون غیر خطی مانند رگرسیون لجیستیکی و رگرسیون پواسن آشنایی با مدل‌های خطی تعمیم یافته.

نام درس: منطق ریاضی؛ شماره درس: ۲۲۱۴۴ تعداد واحد: ۴؛ پیش نیاز: مبانی ریاضیات یا نظریه مقدماتی مجموعه‌ها زبان منطق گزاره‌ها، نحو و معنا‌شناسی منطق گزاره‌ها، استنتاج طبیعی، قضایای صحت و تمامیت در منطق گزاره‌ها، تصمیم پذیری منطق گزاره‌ها، زبان منطق مرتبه اول، نحو و معنا‌شناسی منطق مرتبه اول، استنتاج طبیعی، قضایای صحت و تمامیت در منطق مرتبه اول، قضیه فشردگی، قضایای افزایشی و کاهشی لون‌هایم – اسکولم و کاربردهای مختلف آن، حساب و آنالیز غیر استاندارد، مفاهیم قضایای ابتدایی نظریه مدل‌ها مانند مفاهیم زیر مدل، زیر مدل مقدماتی، همریختی و یکریختی بین مدل‌ها و … معرفی کلی زبان و منطق مرتبه دوم.

منبع

+ نوشته شده در سه شنبه 28 دی 1400ساعت 11:38 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2